U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene contract- en servicevoorwaarden van Bus & Fleet Glass nv

Tenzij andersluidende geschreven overeenkomst, zijn al onze overeenkomsten en serviceopdrachten afgesloten onder volgende voorwaarden:

1. Onze facturen zijn betaalbaar te Boom, op de zetel van Bus & Fleet Glass nv. Alle facturen dienen contant voldaan te worden en zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Aanvaarding van wissels of andere betalingsdocumenten door Bus & Fleet Glass nv houdt geen schuldvernieuwing in.

2. Garantie op de Bus & Fleet Glasreparatie: indien binnen het jaar na de reparatie, zonder externe oorzaak, de beschadiging opnieuw verschijnt, t.t.z. het verderlopen van een barst of het herverschijnen van de originele breuk in de gerepareerde ruit, dan verbindt Bus & Fleet Glass nv zich ertoe hetzij gratis een nieuwe reparatie uit te voeren hetzij een nieuwe ruit te plaatsen met aftrek van 100% van de oorspronkelijke reparatiekosten op de ruitvervangingsfactuur.

Garantie op de busruitvervanging: deze montageprijzen, BTW niet inbegrepen en de garantie op waterdichtheid van de montage gelden enkel voor het plaatsen in spanningen waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormd of aangetast zijn tengevolge ongevallen, roest of andere oorzaken. De waterdichtheidgarantie van de montage blijft enkel gelden indien rubber, clipsen, sierlijsten en andere toebehoren in goede staat en ongeschonden zijn, of vervangen worden, en indien de door de monteur geadviseerde lijm, kleef- en dichtheidsproducten worden gebruikt bij de montage.

3. Bus & Fleet Glass nv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het erger worden of het uitbreiden van de bestaande glasschade tijdens de uitvoering van de glasreparatie

4. De transportkosten worden medegedeeld onder voorbehoud van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de opdrachtgever, en daarom niet redelijkerwijs voorzienbaar. De in onze werkplaats gestationeerde voertuigen zijn niet verzekerd tegen diefstal, brand of schade. Deze voertuigen worden gereden onder de verantwoordelijkheid van de klant. Indien een voertuig binnen de 48 u. na het beëindigen van de werken niet is afgehaald, zal een garagerecht van € 12,50 per dag geëist worden zonder dat Bus & Fleet Glass nv enige verantwoordelijkheid voor de bewaking aanvaardt.

5. Bij montage van de voertuigenbeglazing dient de klant het uitgevoerde werk zorgvuldig na te zien, hetzij persoonlijk, hetzij langs zijn verantwoordelijke of aangestelde vooraleer het voertuig onze werkplaats verlaat of voor de monteur de montageplaats verlaat. Een eventuele klacht dient schriftelijk bevestigd te worden binnen de 48 u. De klant zal de nodige schikkingen treffen opdat de monteur/leverancier zo dicht mogelijk bij de leveringsplaats/montageplaats kan komen met een vracht- of bestelwagen.

6. Klachten betreffende facturen dienen schriftelijk en duidelijk gemotiveerd binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden meegedeeld aan Bus & Fleet Glass nv. Indien dit niet gebeurd is, zal de factuur als aanvaard en bindend tussen partijen beschouwd worden.

7. Op elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest aangerekend worden van 7% vermeerderd met de referte-index van de Europese Centrale Bank.

Bovendien zal als schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering het bedrag der hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 15% met een minimum van € 50. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

8. Door het niet betalen van één onzer facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van de lopende contracten opgeschort of nietig beschouwd worden, zonder aanleiding te kunnen geven tot schadevergoeding.

9. Indien de opdrachtgever een bestelling of opdracht gedeeltelijk of in zijn geheel annuleert, blijft een vergoeding van 30% van de prijs der werken of goederenwaarde verhaalbaar, afgezien van de uitgaven en kosten door ons al gedragen. Dezelfde vergoeding is ook van toepassing voor verbreking door Bus & Fleet Glass nv.

10. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst of opdracht voortvloeien, blijven de geleverde goederen uitsluitend eigendom van Bus & Fleet Glass nv en kunnen deze in geval van niet-betaling worden teruggevorderd.

11. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

12. De Belgische wetgeving zal van toepassing zijn op alle overeenkomsten. Anderstalige algemene contractvoorwaarden zijn enkel gegeven ter informatie, de Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldende.

0800 153 04

Heeft u ruitschade opgelopen na de openingsuren, ook dan zijn wij bereikbaar! Bel ons op het nummer +32 (0)3 844 36 81